Кои сме ние?

Младежки център за развитие – Взаимопомощ / МЦР-Взаимопомощ/ е автономна национална неправителствена структура. Сдружението има двустепенна структура – национална и клубна.

Основни цели на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ” са:

· Да способства за развитието на младите хора, като ги подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества за добри граждани на Република България.

· Съхраняване на културата и историята на българите.

· Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в региона.

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за популяризирането на творчеството на млади таланти и за осъществяването на други дейности за откриване и подпомагане на млади творци

· Създаване на условия за популяризиране на културата и изкуствата на балканските народи и народите от Югоизточна Европа в Европа и по света.

· Създаване и поддържане на контакти с физически и юридически лица от страната и чужбина, осъществяващи дейности, сходни с тези на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”.

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмени и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейкия съюз и Централна и Югоизточна Европа.

· Работа с етническите малцинства в България и на Балканите с цел подпомагане толерантността, разбирателството и сътрудничеството между балканските етноси.

· Изграждане на морални устои на гражданското общество и категории като „единство” и „лоялност”.

· Създаване и развитие на динамична и конкурентноспособна инвестиционна среда

· Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време

· Подпомагане развитието на качествено и приложимо в практиката образование

· Насърчаване на развитието и прилагането на съвременни и високи технологии

· Насърчаване на комуникацията, контактите и съвместните проекти в системата на Здравеопазването, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на здравни работници

· повишаване екологичната култура на българина и опазване на околната среда

· Подпомагане на успешната Европейска интеграция на страната

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на социален патронаж.

Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ” обхваща всички незабранени от закона дейности в областта на културата, образованието науката и бизнеса, включително осъществяването на допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите му, както следва:

· Изграждане на обучителни центрове;

· организиране и провеждане на консултации, семинари, срещи, кръгли маси, симпозиуми, конференции, конгреси, форуми, школи, лагери, работни срещи, масови прояви – фестивали, концерти, представления и конкурси и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”.

· рекламна и издателска дейност, съставяне, издаване и разпространяване на специализирани помагала и други печатни, аудио-видео и мултимедийни носители във връзка с основните цели на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”

· организиране на концерти, изложби и радио и телевизионни предавания и други мероприятия, съобразно целите на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”

· организиране и провеждане на екологични, културни, спортни, художествени и бизнес мероприятия, свързани с основните цели и задачи на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”

· финансиране на проекти на трети лица – физически и юридически,

· туроператорска дейност

· консултантска дейност, включително с местни и чуждестранни инвеститори в областта на културата, образованието, науката, здравеопазването, екологията и бизнеса.

Акредитация по Европейска доброволческа служба: 949176914