Закон за наркотичните в-ва

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение

на Закона за митниците

(ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 1999 г.) навсякъде думите “Главното управление на митниците” се заменят с “Агенция “Митници”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве

поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение

в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил

Аlpha-метилтиофентанил

Амфетамин

Ацетил-alpha-метилфентанил

Ацеторфин

Beta-хидрокси-3-метилфентанил

Beta-хидроксифентанил

Броламфетамин

Дексамфетамин

Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET

Дезоморфин

DMA

DMHP

DMT

DOET

Етиламфетамин (N-етиламфетамин)

Етициклидин

Еторфин

Етриптамин

Катинон

Кетобемидон

Кокаинов храст

Коноп (марихуана)

Концентрат от макова слама

Листа от кока

Левамфетамин

Левометамфетамин

(+)-лизергид

Макова слама

MDMA

Мезокарб

Мескалин

Метамфетамин

4-метиламинорекс

3-метилтиофентанил

3-метилфентанил

Меткатинон

MMDA

МППП (МРРР)

N-етил MDA

N-хидрокси MDA

Опиев мак

Опиум

Пара-флуорофентанил

Парахексил

Пепап (Рерар)

PMA

Псилоцибин

Псилоцин (псилотсин)

Рацемат на метамфетамин

Ролициклидин

Смолист сок от коноп

STP (DOM)

Тенамфетамин

Теноциклидин

Тетрахидроканабинол

Тиофентанил

ТМА

Фенетилин

Хероин

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и

ветеринарната медицина

Алилпродин

Алфамепродин

Алфаметадол

Алфапродин

Алфацетилметадол

Алфентанил

Анилеридин

Ацетилдихидрокодеин

Ацетилметадол

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Глутетимид

Декстроморамид

Декстропропоксифен

Диампромид

Диетилтиамбутен

Дименоксадол

Диметилтиамбутен

Димефептанол

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксилат

Дифеноксин

Дихидроморфин

Дротебанол

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин

и кокаин

Етилметилтиамбутен

Етилморфин

Етонитазен

Етоксеридин

Зипепрол

Изометадон

Клонитазен

Кодеин

Кодоксим

Кокаин

Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол

Левофенацилморфан

Меклоквалон

Метадон

Метадон междинен

Метаквалон

Метазоцин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метилфенидат

Метопон

Мирофин

Морамид междинен

Морферидин

Морфин

Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати,

включващи морфин-N-оксидни деривати

Морфин-N-оксид

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон

N-оксиморфин

Оксиморфон

Петидин

Петидин междинен А

Петидин междинен В

Петидин междинен С

Пиминодин

Пиритрамид

Проперидин

Пропирам

Прохептазин

Рацеметорфан

Рацеморамид

Рацеморфан

Ремифентанил

Секобарбитал

Суфентанил

Тебаин

Тебакон

Тилидин

Трамадол

Тримеперидин

Трихексифенидил

Фенадоксон

Феназоцин

Фенампромид

Феноморфан

Феноперидин

Фенметразин

Фентанил

Фенциклидин

Флунитразепам

Фолкодин

Фуретидин

Хидрокодон

Хидроксипетидин

Хидроморфинол

Хидроморфон

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Рискови вещества

Алобарбитал

Алпразолам

Аминорекс (аминоксафен)

Амобарбитал

Амфепрамон

Барбитал

Бензфетамин

Бромазепам

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

Бутобарбитал

Винилбитал

Делоразепам

Диазепам

Дихидрокодеин

Естазолам

Етилов лофлазепат

Етинамат

Етхлорвинол

Камазепам

Катин

Кетазолам

Клобазам

Клоксазолам

Клоназепам

Клоразепат

Клотиазепам

Лефетамин

Лопразолам

Лоразепам

Лорметазепам

Мазиндол

Медазепам

Мепробамат

Метилфенобарбитал

Метиприлон

Мефенорекс

Мидазолам

Ниметазепам

Нитразепам

Нордазепам

Оксазепам

Оксазолам

Пемолин

Пентазоцин

Пентобарбитал

Пиназепам

Пипрадрол

Пировалерон

Празепам

Секбутабарбитал

Темазепам

Тетразепам

Триазолам

Фендиметразин

Фенкамфамин

Фенобарбитал

Фенпропорекс

Фентермин

Флудиазепам

Флуразепам

Халазепам

Халоксазолам

Хлордиазепоксид

Циклобарбитал

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2

Вещества, използвани при производството на упойващи

и психотропни вещества (прекурсори)

Антранилова киселина

N-ацетилантранилова киселина

Ацетон

Ерготамин

Ергометрин

Етилов етер

Ефедрин

Изосафрол

Калиев перманганат

Лизергинова киселина

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

Метилетилкетон

Оцетен анхидрид

Пиперидин

Пиперонал

Псевдоефедрин

Сафрол

Солна киселина (без солите й)

Сярна киселина (без солите й)

Толуол

Фенилоцетна киселина

Фенилпропаноламин (РРА)

1-фенил-2-пропанон

Формамид

Хлорацетон

и солите на веществата, включени в тези списъци, в случаите, когато образуването на тези соли е възможно.