Закон за наркотичните в-ва

Глава шеста

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.

Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества – обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.

Чл. 78. Министерството на търговията и туризма от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет за количествата прекурсори, използвани в законни производства, както и за количествата, иззети при незаконен трафик.

Чл. 79. Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.

Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

Чл. 81. Министерството на финансите чрез Агенция “Митници” осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.

Чл. 82. Министерството на вътрешните работи чрез своите органи на управление осъществява международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.

Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

Глава седма

ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ

ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 84. (1) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Комитетът за младежта, физическото възпитание и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.

(2) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и частни и/или неправителствени организации.

(3) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.

Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.

Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.

Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.

(3) Лечението по ал. 2 се осъществява в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.

Чл. 89. (1) В долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:

1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години; и

2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

(2) Редът за участие се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

Глава осма

ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И

ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (1) Специализираните органи на Министерството на вътрешните работи и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ.

(2) От всяко иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Научните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция “Митници” и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 91. Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция “Митници” при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.

(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.

Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.

Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния окръжен прокурор.

(3) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Специализираната следствена служба, Агенция “Митници”, Националната служба по наркотичните вещества, Националната служба за борба с организираната престъпност и на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 96. Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция “Митници” в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.

Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 98. (1) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма за разпореждане с тях при условия и по ред, определени от министъра на търговията и туризма.

(2) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция “Митници” при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.