Закон за наркотичните в-ва

Глава пета

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 2, 3 И 4

Раздел I

Лицензия за дейности

Чл. 32. (1) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(2) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински и ветеринарномедицински цели.

(3) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина.

(4) Лицензия за ветеринарномедицински цели се издава по реда на ал. 1 след съгласуване с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.

Чл. 33. (1) Отпускането на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:

1. открити по реда на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина;

2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.

(2) Съветът по аптечно дело при Министерството на здравеопазването прави предложение за издаване или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 34. Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на едноличен търговец с висше фармацевтично образование или на юридическо лице, в чието управление участва фармацевт, който носи лична отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 35. (1) Производството, преработването, съхраняването и употребата в други производства, както и износът, вносът, реекспортът, транзитът и търговията в страната, пренасянето и превозването на веществата от приложение № 4 се извършва с лицензия, издадена от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма.

(2) Организацията и дейността на комисията, условията и редът за издаване на лицензия се определят от Министерския съвет.

Чл. 36. Лицензиите по чл. 35, ал. 1 се издават на едноличен търговец с висше химическо или фармацевтично образование или на юридическо лице, в чието управление участва химик или фармацевт, който носи лична отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 37. (1) Лицензиите по предходните членове се издават за срок една година, считано от датата на издаването.

(2) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава молба за подновяването й по реда на чл. 32 и 35 до органа, който я е издал.

(3) Когато лицата не са осъществили дейностите, за които е издадена лицензията, тя не се подновява за срок една година.

(4) Лицензията е лична и не може да се преотстъпва.

Чл. 38. В държавните органи по чл. 32 и 35 се водят специални регистри за издадените лицензии.

Чл. 39. В лицензията се посочват:

1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;

2. видът на дейностите и срокът на лицензията;

3. адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, както и изискванията за тяхната безопасност;

4. списъкът на наркотичните вещества;

5. списъкът на прекурсорите;

6. видът на отчетност;

7. лицето, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.

Чл. 40. За всяка промяна по чл. 39 титулярят на лицензията или упълномощено от него лице подава молба по реда на чл. 32 и/или чл. 35.

Чл. 41. Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32 и 35, могат да придобиват, да преотстъпват или да разпределят наркотични вещества и прекурсори от приложения № 2, 3 и 4 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

Чл. 42. (1) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества и прекурсори от приложения № 2, 3 и 4, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) Ограничителната мярка по ал. 1 не се прилага при преустановяване на дейността, като складовите наличности се предават за съхранение на Агенция “Митници” при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Специалните регистри се съхраняват от държавния орган, издал лицензията.

Чл. 43. (1) Държавният орган, издал лицензията, я отнема в следните случаи:

1. при нарушаване на изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издадена заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. при образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер или при влязла в сила присъда за такова престъпление;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.

(3) При отнемане на лицензията или при изтичане на срока на действието й складовите наличности се предават за съхранение на Агенция “Митници” при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Специалните регистри се съхраняват от държавния орган, издал лицензията.

Чл. 44. Отказва се издаването на лицензия на лице – едноличен търговец, управител или член на управителен съвет:

1. срещу което е образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер;

2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. на което е отнета лицензията по чл. 43.

Чл. 45. Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел II

Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества и прекурсори

Чл. 46. (1) Внос и износ на наркотични вещества и прекурсори могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32 и 35.

(2) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

Чл. 47. (1) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.

(2) Вносът и износът на прекурсорите от приложение № 4 за всяка пратка се извършва с разрешително, издадено от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(4) Разрешителното по ал. 1, 2 и 3 е лично и не може да се преотстъпва.

(5) Срокът на действие на разрешителното е три месеца от издаването му.

Чл. 48. За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) Транзитът на прекурсори от приложение № 4 се разрешава от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.

Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.

Чл. 51. Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества и прекурсори, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.

Чл. 52. Забранява се износът и вносът на наркотични вещества и прекурсори в свободните зони и в свободните складове.

Чл. 53. Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества и прекурсори се прилагат при всички видове митнически режими.

Раздел III

Режим на определяне на количествата наркотични вещества за

научноизследователски и образователни цели

Чл. 54. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за научноизследователски и образователни цели за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за научноизследователски и образователни цели.

(4) Не се допуска задържане на наркотични вещества и прекурсори в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV

Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и

притежаването на наркотични вещества

Чл. 55. (1) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32.

(2) Търговията и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 57. Плавателни съдове и въздухоплавателни средства, регистрирани на територията на страната, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 58. (1) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 15 дни лечение за веществата от приложение № 2 и за 30 дни лечение за веществата от приложение № 3.

(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.

Чл. 59. (1) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 15 дни.

(2) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ от Националната служба по наркотичните вещества за внос и износ на наркотични вещества.

Чл. 60. (1) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени средства по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и стоматолози при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V

Документация и отчетност

Чл. 61. Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и прекурсори, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.

Чл. 63. (1) Начинът за водене на регистъра за наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването, а начинът за водене на регистър за дейности с вещества от приложение № 4 се определя от Министерския съвет.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 64. Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 65. В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, а търговците на едро – за внесените и изнесените количества наркотични вещества и техните препарати.

Чл. 66. Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.

Чл. 67. (1) Търговците на едро и производителите на прекурсори от приложение № 4 са длъжни да изготвят всяка година до 28 февруари отчет за произведените, преработените и наличните вещества, като го представят на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Начинът на изготвяне на отчета по ал. 1 се определя от Министерския съвет.

Раздел VI

Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества – с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.

(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.

Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.

Чл. 70. Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати.

Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.

Чл. 72. (1) Върху съдовете за съхраняване и транспортиране на прекурсори, както и в придружаващата ги документация освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието им съгласно приложение № 4.

(2) Маркировката и документацията по ал. 1 следва да съответстват на вида и състава на съхраняваното или транспортираното вещество.

Раздел VII

Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (1) За целите на медицински или научни изследвания, за научни методи за разследване на престъпления, както и за образователни цели и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, министърът на здравеопазването разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, съхраняват и прилагат ограничени количества от растенията и наркотичните вещества от приложения № 1, 2 и 3, както и от техните препарати.

(2) Редът за разрешаване на дейностите по ал. 1 се определя от министъра на здравеопазването с наредба.

Чл. 74. Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3, както и на изискванията за документация и отчетност.

Чл. 75. Използването на наркотични вещества по чл. 73 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.