Закон за наркотичните в-ва

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г.

кн. 5/99 г., стр. 39

т. 5, р. 1, № 105

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества и прекурсори;

2. мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) Наименованията на наркотичните вещества и прекурсорите се съдържат в приложения № 1, 2, 3 и 4.

Чл. 4. (1) Растенията, наркотичните вещества и прекурсорите се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова – под кодовото им обозначение.

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. Препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, вписани в приложения № 2, 3 и 4, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7. Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. За издаване на лицензии по този закон се заплащат такси в размер, определен от Министерския съвет.

Глава втора

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

(4) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Специализираната следствена служба и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.

Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок три години;

2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества.

Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. назначава секретаря и служителите в секретариата.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.

Чл. 15. За изпълнение на политиката Националният съвет по наркотичните вещества създава на общинско равнище съвети по наркотичните вещества, чиито функции и задачи се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (1) Министерството на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването и употребата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3.

(2) Министерството на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) За изпълнение на контролните функции по ал. 1 и 2 към Министерството на здравеопазването се създава Национална служба по наркотичните вещества, чието устройство, функции и задачи се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Чл. 17. Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от фармацевт-инспектори по наркотичните вещества към регионалните центрове по здравеопазване. Националната служба по наркотичните вещества координира и ръководи методически тяхната дейност.

Чл. 18. (1) Към Министерството на търговията и туризма се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на търговията и туризма, а членове са представители на Министерството на промишлеността, Министерството на здравеопазването, Министерството на търговията и туризма, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.

(3) Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма осъществява контрол върху производството, преработването, употребата в други производства, съхраняването, търговията, вноса, износа, реекспорта и транзита на прекурсорите от приложение № 4.

(4) Комисията по ал. 1 осъществява и контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества.

Чл. 19. На областните администрации се възлагат и функции за контрол на прекурсорите.

Чл. 20. Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби предотвратява, разкрива и противодейства на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.

Чл. 22. Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа осъществява контрол по изпълнението на чл. 29.

Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.

Чл. 26. Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.

Глава четвърта

ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 27. (1) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 28. Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп и смолист сок от коноп.

Чл. 29. Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.

Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.