• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Закон за наркотичните в-ва

Закон за наркотичните в-ва

Съдържание на статията
Закон за наркотичните в-ва
2
3
4
5
Всички страници

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г.

кн. 5/99 г., стр. 39

т. 5, р. 1, № 105

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества и прекурсори;

2. мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) Наименованията на наркотичните вещества и прекурсорите се съдържат в приложения № 1, 2, 3 и 4.

Чл. 4. (1) Растенията, наркотичните вещества и прекурсорите се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова - под кодовото им обозначение.

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. Препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, вписани в приложения № 2, 3 и 4, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7. Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. За издаване на лицензии по този закон се заплащат такси в размер, определен от Министерския съвет.

Глава втора

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

(4) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Специализираната следствена служба и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.

Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок три години;

2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества.

Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. назначава секретаря и служителите в секретариата.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.

Чл. 15. За изпълнение на политиката Националният съвет по наркотичните вещества създава на общинско равнище съвети по наркотичните вещества, чиито функции и задачи се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (1) Министерството на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването и употребата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3.

(2) Министерството на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) За изпълнение на контролните функции по ал. 1 и 2 към Министерството на здравеопазването се създава Национална служба по наркотичните вещества, чието устройство, функции и задачи се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Чл. 17. Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от фармацевт-инспектори по наркотичните вещества към регионалните центрове по здравеопазване. Националната служба по наркотичните вещества координира и ръководи методически тяхната дейност.

Чл. 18. (1) Към Министерството на търговията и туризма се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на търговията и туризма, а членове са представители на Министерството на промишлеността, Министерството на здравеопазването, Министерството на търговията и туризма, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.

(3) Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма осъществява контрол върху производството, преработването, употребата в други производства, съхраняването, търговията, вноса, износа, реекспорта и транзита на прекурсорите от приложение № 4.

(4) Комисията по ал. 1 осъществява и контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества.

Чл. 19. На областните администрации се възлагат и функции за контрол на прекурсорите.

Чл. 20. Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби предотвратява, разкрива и противодейства на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.

Чл. 22. Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа осъществява контрол по изпълнението на чл. 29.

Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.

Чл. 26. Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества и прекурсори за незаконни цели.

Глава четвърта

ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 27. (1) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 28. Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп и смолист сок от коноп.

Чл. 29. Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.

Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.


Глава пета

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 2, 3 И 4

Раздел I

Лицензия за дейности

Чл. 32. (1) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(2) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински и ветеринарномедицински цели.

(3) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина.

(4) Лицензия за ветеринарномедицински цели се издава по реда на ал. 1 след съгласуване с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.

Чл. 33. (1) Отпускането на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:

1. открити по реда на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина;

2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.

(2) Съветът по аптечно дело при Министерството на здравеопазването прави предложение за издаване или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 34. Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават на едноличен търговец с висше фармацевтично образование или на юридическо лице, в чието управление участва фармацевт, който носи лична отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 35. (1) Производството, преработването, съхраняването и употребата в други производства, както и износът, вносът, реекспортът, транзитът и търговията в страната, пренасянето и превозването на веществата от приложение № 4 се извършва с лицензия, издадена от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма.

(2) Организацията и дейността на комисията, условията и редът за издаване на лицензия се определят от Министерския съвет.

Чл. 36. Лицензиите по чл. 35, ал. 1 се издават на едноличен търговец с висше химическо или фармацевтично образование или на юридическо лице, в чието управление участва химик или фармацевт, който носи лична отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 37. (1) Лицензиите по предходните членове се издават за срок една година, считано от датата на издаването.

(2) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава молба за подновяването й по реда на чл. 32 и 35 до органа, който я е издал.

(3) Когато лицата не са осъществили дейностите, за които е издадена лицензията, тя не се подновява за срок една година.

(4) Лицензията е лична и не може да се преотстъпва.

Чл. 38. В държавните органи по чл. 32 и 35 се водят специални регистри за издадените лицензии.

Чл. 39. В лицензията се посочват:

1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;

2. видът на дейностите и срокът на лицензията;

3. адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, както и изискванията за тяхната безопасност;

4. списъкът на наркотичните вещества;

5. списъкът на прекурсорите;

6. видът на отчетност;

7. лицето, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.

Чл. 40. За всяка промяна по чл. 39 титулярят на лицензията или упълномощено от него лице подава молба по реда на чл. 32 и/или чл. 35.

Чл. 41. Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32 и 35, могат да придобиват, да преотстъпват или да разпределят наркотични вещества и прекурсори от приложения № 2, 3 и 4 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

Чл. 42. (1) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества и прекурсори от приложения № 2, 3 и 4, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) Ограничителната мярка по ал. 1 не се прилага при преустановяване на дейността, като складовите наличности се предават за съхранение на Агенция "Митници" при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Специалните регистри се съхраняват от държавния орган, издал лицензията.

Чл. 43. (1) Държавният орган, издал лицензията, я отнема в следните случаи:

1. при нарушаване на изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издадена заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. при образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер или при влязла в сила присъда за такова престъпление;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.

(3) При отнемане на лицензията или при изтичане на срока на действието й складовите наличности се предават за съхранение на Агенция "Митници" при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Специалните регистри се съхраняват от държавния орган, издал лицензията.

Чл. 44. Отказва се издаването на лицензия на лице - едноличен търговец, управител или член на управителен съвет:

1. срещу което е образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер;

2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. на което е отнета лицензията по чл. 43.

Чл. 45. Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел II

Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества и прекурсори

Чл. 46. (1) Внос и износ на наркотични вещества и прекурсори могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32 и 35.

(2) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

Чл. 47. (1) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.

(2) Вносът и износът на прекурсорите от приложение № 4 за всяка пратка се извършва с разрешително, издадено от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(4) Разрешителното по ал. 1, 2 и 3 е лично и не може да се преотстъпва.

(5) Срокът на действие на разрешителното е три месеца от издаването му.

Чл. 48. За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) Транзитът на прекурсори от приложение № 4 се разрешава от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.

Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.

Чл. 51. Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества и прекурсори, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.

Чл. 52. Забранява се износът и вносът на наркотични вещества и прекурсори в свободните зони и в свободните складове.

Чл. 53. Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества и прекурсори се прилагат при всички видове митнически режими.

Раздел III

Режим на определяне на количествата наркотични вещества за

научноизследователски и образователни цели

Чл. 54. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за научноизследователски и образователни цели за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за научноизследователски и образователни цели.

(4) Не се допуска задържане на наркотични вещества и прекурсори в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV

Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и

притежаването на наркотични вещества

Чл. 55. (1) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32.

(2) Търговията и съхраняването на наркотични вещества и прекурсори от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 57. Плавателни съдове и въздухоплавателни средства, регистрирани на територията на страната, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 58. (1) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 15 дни лечение за веществата от приложение № 2 и за 30 дни лечение за веществата от приложение № 3.

(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.

Чл. 59. (1) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 15 дни.

(2) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ от Националната служба по наркотичните вещества за внос и износ на наркотични вещества.

Чл. 60. (1) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени средства по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и стоматолози при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V

Документация и отчетност

Чл. 61. Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и прекурсори, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.

Чл. 63. (1) Начинът за водене на регистъра за наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването, а начинът за водене на регистър за дейности с вещества от приложение № 4 се определя от Министерския съвет.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 64. Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 65. В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, а търговците на едро - за внесените и изнесените количества наркотични вещества и техните препарати.

Чл. 66. Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Националната служба по наркотичните вещества при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.

Чл. 67. (1) Търговците на едро и производителите на прекурсори от приложение № 4 са длъжни да изготвят всяка година до 28 февруари отчет за произведените, преработените и наличните вещества, като го представят на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Начинът на изготвяне на отчета по ал. 1 се определя от Министерския съвет.

Раздел VI

Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.

(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.

Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.

Чл. 70. Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати.

Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.

Чл. 72. (1) Върху съдовете за съхраняване и транспортиране на прекурсори, както и в придружаващата ги документация освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието им съгласно приложение № 4.

(2) Маркировката и документацията по ал. 1 следва да съответстват на вида и състава на съхраняваното или транспортираното вещество.

Раздел VII

Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (1) За целите на медицински или научни изследвания, за научни методи за разследване на престъпления, както и за образователни цели и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, министърът на здравеопазването разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, съхраняват и прилагат ограничени количества от растенията и наркотичните вещества от приложения № 1, 2 и 3, както и от техните препарати.

(2) Редът за разрешаване на дейностите по ал. 1 се определя от министъра на здравеопазването с наредба.

Чл. 74. Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3, както и на изискванията за документация и отчетност.

Чл. 75. Използването на наркотични вещества по чл. 73 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

 


Глава шеста

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.

Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.

Чл. 78. Министерството на търговията и туризма от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет за количествата прекурсори, използвани в законни производства, както и за количествата, иззети при незаконен трафик.

Чл. 79. Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.

Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

Чл. 81. Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.

Чл. 82. Министерството на вътрешните работи чрез своите органи на управление осъществява международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.

Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

Глава седма

ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ

ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 84. (1) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Комитетът за младежта, физическото възпитание и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.

(2) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и частни и/или неправителствени организации.

(3) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.

Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.

Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.

Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.

(3) Лечението по ал. 2 се осъществява в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.

Чл. 89. (1) В долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:

1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години; и

2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

(2) Редът за участие се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

Глава осма

ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И

ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (1) Специализираните органи на Министерството на вътрешните работи и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества и прекурсори от приложения № 1, 2, 3 и 4, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ.

(2) От всяко иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Научните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 91. Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.

(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.

Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.

Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния окръжен прокурор.

(3) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Специализираната следствена служба, Агенция "Митници", Националната служба по наркотичните вещества, Националната служба за борба с организираната престъпност и на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 96. Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.

Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 98. (1) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на търговията и туризма за разпореждане с тях при условия и по ред, определени от министъра на търговията и туризма.

(2) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.

 


Глава девета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.

Чл. 100. (1) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.

Чл. 101. Който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без разрешително, се наказва с глоба от 1000 до 100 000 лв.

Чл. 102. Който не спазва изискването на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв.

Чл. 103. Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 104. Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества, техните препарати и прекурсорите, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв.

Чл. 105. Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 106. Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 108. Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 109. Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 150 000 лв.

Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.

(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. "Коноп" означава цветните или плодните върхове на конопеното растение (с изключение на семената и листата, които не са с върховете), чийто смолист сок не е извлечен, каквото и да е тяхното приложение.

3. "Смолист сок от коноп" означава отделен, необработен или пречистен смолист сок, получен от конопеното растение.

4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.

6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. "Препарат" означава всеки разтвор или смес в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. "Прекурсор" означава вещество, което е включено в Списък I и Списък II на Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. Прекурсор е и всяко друго вещество, включено в приложение № 4 на този закон.

15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.

16. "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.

17. "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.

18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.

19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.

20. "Субституираща и поддържаща програма (терапия)" означава дълговременно лечение със законно произведени или внесени препарати (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на злоупотреба с наркотични вещества, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.

22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 3 т. 6 се отменя;

б) създава се ал. 4:

"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

2. В чл. 54 се създава ал. 3:

"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

3. В чл. 56 т. 7 се отменя.

4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:

"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

5. В чл. 83 се създава ал. 5:

"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.

§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.

§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества"."

§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".

2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".

3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 21:

"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";

б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.

§ 6. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба за борба с организираната престъпност и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.

(2) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция "Митници".

§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение

на Закона за митниците

(ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 1999 г.) навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве

поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение

в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил

Аlpha-метилтиофентанил

Амфетамин

Ацетил-alpha-метилфентанил

Ацеторфин

Beta-хидрокси-3-метилфентанил

Beta-хидроксифентанил

Броламфетамин

Дексамфетамин

Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET

Дезоморфин

DMA

DMHP

DMT

DOET

Етиламфетамин (N-етиламфетамин)

Етициклидин

Еторфин

Етриптамин

Катинон

Кетобемидон

Кокаинов храст

Коноп (марихуана)

Концентрат от макова слама

Листа от кока

Левамфетамин

Левометамфетамин

(+)-лизергид

Макова слама

MDMA

Мезокарб

Мескалин

Метамфетамин

4-метиламинорекс

3-метилтиофентанил

3-метилфентанил

Меткатинон

MMDA

МППП (МРРР)

N-етил MDA

N-хидрокси MDA

Опиев мак

Опиум

Пара-флуорофентанил

Парахексил

Пепап (Рерар)

PMA

Псилоцибин

Псилоцин (псилотсин)

Рацемат на метамфетамин

Ролициклидин

Смолист сок от коноп

STP (DOM)

Тенамфетамин

Теноциклидин

Тетрахидроканабинол

Тиофентанил

ТМА

Фенетилин

Хероин

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и

ветеринарната медицина

Алилпродин

Алфамепродин

Алфаметадол

Алфапродин

Алфацетилметадол

Алфентанил

Анилеридин

Ацетилдихидрокодеин

Ацетилметадол

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Глутетимид

Декстроморамид

Декстропропоксифен

Диампромид

Диетилтиамбутен

Дименоксадол

Диметилтиамбутен

Димефептанол

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксилат

Дифеноксин

Дихидроморфин

Дротебанол

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин

и кокаин

Етилметилтиамбутен

Етилморфин

Етонитазен

Етоксеридин

Зипепрол

Изометадон

Клонитазен

Кодеин

Кодоксим

Кокаин

Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол

Левофенацилморфан

Меклоквалон

Метадон

Метадон междинен

Метаквалон

Метазоцин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метилфенидат

Метопон

Мирофин

Морамид междинен

Морферидин

Морфин

Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати,

включващи морфин-N-оксидни деривати

Морфин-N-оксид

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон

N-оксиморфин

Оксиморфон

Петидин

Петидин междинен А

Петидин междинен В

Петидин междинен С

Пиминодин

Пиритрамид

Проперидин

Пропирам

Прохептазин

Рацеметорфан

Рацеморамид

Рацеморфан

Ремифентанил

Секобарбитал

Суфентанил

Тебаин

Тебакон

Тилидин

Трамадол

Тримеперидин

Трихексифенидил

Фенадоксон

Феназоцин

Фенампромид

Феноморфан

Феноперидин

Фенметразин

Фентанил

Фенциклидин

Флунитразепам

Фолкодин

Фуретидин

Хидрокодон

Хидроксипетидин

Хидроморфинол

Хидроморфон

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Рискови вещества

Алобарбитал

Алпразолам

Аминорекс (аминоксафен)

Амобарбитал

Амфепрамон

Барбитал

Бензфетамин

Бромазепам

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

Бутобарбитал

Винилбитал

Делоразепам

Диазепам

Дихидрокодеин

Естазолам

Етилов лофлазепат

Етинамат

Етхлорвинол

Камазепам

Катин

Кетазолам

Клобазам

Клоксазолам

Клоназепам

Клоразепат

Клотиазепам

Лефетамин

Лопразолам

Лоразепам

Лорметазепам

Мазиндол

Медазепам

Мепробамат

Метилфенобарбитал

Метиприлон

Мефенорекс

Мидазолам

Ниметазепам

Нитразепам

Нордазепам

Оксазепам

Оксазолам

Пемолин

Пентазоцин

Пентобарбитал

Пиназепам

Пипрадрол

Пировалерон

Празепам

Секбутабарбитал

Темазепам

Тетразепам

Триазолам

Фендиметразин

Фенкамфамин

Фенобарбитал

Фенпропорекс

Фентермин

Флудиазепам

Флуразепам

Халазепам

Халоксазолам

Хлордиазепоксид

Циклобарбитал

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2

Вещества, използвани при производството на упойващи

и психотропни вещества (прекурсори)

Антранилова киселина

N-ацетилантранилова киселина

Ацетон

Ерготамин

Ергометрин

Етилов етер

Ефедрин

Изосафрол

Калиев перманганат

Лизергинова киселина

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

Метилетилкетон

Оцетен анхидрид

Пиперидин

Пиперонал

Псевдоефедрин

Сафрол

Солна киселина (без солите й)

Сярна киселина (без солите й)

Толуол

Фенилоцетна киселина

Фенилпропаноламин (РРА)

1-фенил-2-пропанон

Формамид

Хлорацетон

и солите на веществата, включени в тези списъци, в случаите, когато образуването на тези соли е възможно.

Печат ПДФ

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2019

www.kazanlak-bg.info