• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>> Новини Проект „Толерантност, култура и изкуство”

Проект „Толерантност, култура и изкуство”

От 07 до 16.09.2015 г. в гр. Казанлък ще се проведе младежкия обмен по проект „Толерантност, култура и изкуство”, финансиран от програма „Еразъм+” с участието на 36 младежи от 6 държави. Посрещаща организация по проекта е НЧ „Възродена Искра-2000” с координатор Мария Славова от „МЦР-Взаимопомощ” и партниращите организации от чуждестранна страна ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL – Испания, Erasmus Student Network Minho –Португалия, Mentál-Mankó Alapítvány- Унгария, Mladinski center Zagorje ob Savi- Словения и Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych FENIKS-Полша.

Проект „Толерантност, култура и изкуство”  има като основна цел засилване и възпитаване на толерантността между поколенията, младежите и възрастните хора, младежите и техните връстници със затруднения, чрез опознаване на чужди култури и участие на младежите в дейности, свързани с творчество и изкуство. Тези цели кореспондира със специфичните цели на програма "Еразъм+" за придобиване на ключови компетентности и умения на младежите чрез тяхното активно гражданство, междукултурен диалог, социално приобщаване и солидарност. Например в реализирането ще бъде осъществена активна младежка политика в посока запознаване и интеграция на младежите с работата на социалните институции с възрастни хора и деца със специални нужди в Дневен център за деца с увреждания и Дом за стари хора 3 в гр. Казанлък, по-специално в насока изграждане на капацитет за международно измерение на младежките дейности и ролята на специалистите и организациите, работещи с младежи, както й структурите за подкрепа.  Проектът цели  борба с негативните предразсъдъци и дискриминация към хората с увреждания. По този начин и чрез средствата на културата и изкуството участниците ще имат възможността за изграждане и повлияване на едно по-толерантно и солидарно отношение към възрастните хора и младежите със специални потребности, като част от голямото Европейско семейство. Като основна нужда определяме това да популяризираме възможностите на Програмата "Еразъм +" чрез дейностите за взаимното опознаване на младите хора в  Европа. За постигането на тази цел ще спомогне най-вече съвместната работа в екип на българските и чуждестранните младежи, както и наличието на специфичните работни методи за постигане на приоритети като: насърчаване на социалното приобщаване. Насърчаване на здравословното поведение, конкретно чрез окуражаване на практикуване на дейности на открито, повишаване на осведомеността, относно гражданството на ЕС. Развиването на основни универсални умения.

Това е вторият младежки обмен на НЧ „Възродена Искра-2000” в партньорство с „МЦР-Взаимопомощ” като първия се проведе по програма „Младежта в действие” през 2013 г.

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2022

www.kazanlak-bg.info

Earn free bitcoin